Çeviri için Tanıtım

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler; Kanunun 15. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Daire Başkanlığımız, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemizin sekiz Daire Başkanlığından biridir. Başkanlığımız 18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak iç yapısını oluşturmuş ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Birim Misyonu:

Üniversitemizin malî hizmetlerinin sunulmasında kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını koordine etmek, analiz, planlama, uygulama, ve eğitim programlarını hazırlamak, bunların hayata geçirilmesini sağlamak ve yönetim bilgi sistemlerini ilişkin işleri paydaşlarımızla işbirliği yaparak yerine getirmektir. Birim Vizyonu: Kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, yenilikçi ve sorunlara bilimsel yaklaşan bir birim olmak.Üniversitemiz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonu Daire Başkanlığımızca benimsenerek, belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde Başkanlığımıza düşen görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için azami gayret gösterilmektedir.